Agencija za industrijski razvoj na engleskom jeziku

Brz razvoj industrijskih tehnologija, fokus na dobrim proizvodnim rezultatima, snaga i velièina procesa u industrijama kao ¹to su tiskanje, tekstil, plastika, kemija, optika i pakiranje poveæava opasnost od elektrostatièkih pra¾njenja. Mnogo intenzivniji proces proizvodnje, vi¹e se optereæenja pojavljuje koje je potrebno neutralizirati kako se ne bi ugrozila sigurnost korisnika.

Nekontrolirano ispu¹tanje nakupljenih elektrostatièkih naboja mo¾e zapaliti mje¹avinu alkohola i zraka uz pomoæ stvorene ko¾e, koja je jedina koja uzrokuje eksploziju. Rje¹enje za ovu vrstu problema u¾ivaju tvrtke koje u tim sluèajevima pru¾aju, izmeðu ostalog, elektrostatièko uzemljenje, èi¹æenje napunjene povr¹ine, neutralizaciju ili elektrostatièko punjenje.Elektrostatièko uzemljenje je mehanizam za uzemljenje koji se unosi u naèin punjenja tankera koji prevoze rasuti materijal ili tekuæine. Na njihovu povr¹inu postavljen je znaèajan broj elektrostatièkih naboja. Prikljuèivanje na sustav uzemljenja spremnika potrebno je prije pristupa optereæenja. Time se odabire rizik od paljenja. Druge te¹ke situacije su pozicija u uspjehu cijevi, ventila i puhala, koji se u procesu proizvodnje rasutih materijala zbog vibracija ili tro¹enja mogu meðusobno ukloniti i zapaliti. Veliki spremnici ili spremnici ispunjeni zapaljivim tvarima takoðer moraju biti uzemljeni. Opasnosti su i neosnovani spremnici uzeti u procesu mije¹anja i mije¹anja. Zapravo, svaki potez u proizvodnom procesu generira elektrostatièke naboje, bilo da se proizvodi stavljaju u fleksibilne spremnike ili vi¹e ruènim punjenjem baèava ili limenki. Elektrostatièko uzemljenje je potrebno jer mo¾e usmjeriti ispu¹tanja izmeðu osoblja i ureðaja i spremnika, a na podruèju gdje postoji opasnost od poèetka mo¾e izazvati paljenje i eksploziju.