Briga za trudnu kosu

Brzo suzbijanje eksplozije takoðer u svojoj osnovnoj fazi diseminacije, siguran je element osiguranja industrijskih ureðaja u kojima je poèetak mjesto, u zatvorenom prostoru ili nepotpuno sadr¾ano. Brzo otkrivanje poveæanja tlaka u alatima jedan je od prvih èimbenika koji olak¹avaju izbjegavanje eksplozije.

Va¾an zadatak HRD sustava je sprijeèiti stvaranje visokog tlaka tijekom eksplozije, èime se smanjuje ¹teta na gradili¹tu, smanjuje vrijeme zastoja i, prije svega, pobolj¹ava sigurnost ljudi. HRD sustav je namijenjen za za¹titu spremnika i silosa koji sadr¾e pra¹kaste tvari, mlinove, mije¹alice, filtracijske sustave, su¹are, kao i mnoge sliène industrijske ureðaje.Svaki sustav, koji mora djelovati mudro i veæ se mora pokazati s ogranièenih elemenata, odnosno senzora tlaka i optièkih podataka u organizacijama iu proizvodnim halama, sustavu upravljanja i hrd boci koja sadr¾i supstancu za ga¹enje.Naèin na koji to radi ovisi o velièini i promjeni indikacija, kao io sna¾noj i savr¹enoj reakciji. Detekcija eksplozije posti¾e se kori¹tenjem senzora tlaka, detektora iskre i plamena. U trenutku pojave plamena ili iskre, u situaciji kada poveæanje tlaka prelazi maksimalnu, prihvatljivu razinu sigurnosti, informacije se odmah dostavljaju u upravljaèki centar, koji govori o obradi oglasa i po potrebi neposrednom otvaranju ventila koji sadr¾i kemijsku tvar. Nakon izvoðenja vje¾be kroz kontrolni organizam, kemikalije za ga¹enje se prskaju pomoæu posebnih mlaznica, koje djeluju vrlo brzo i uèinkovito kako bi sprijeèile eksploziju. Najva¾nija znaèajka koja karakterizira HRD sustav je period reakcije, koji postoji od vremena detekcije poveæanja tlaka do atomizacije tvari u milisekundama.