Brod za psiholo ko savjetovanje

Postoje razne stvari u akciji. Ponekad nas neki od njih mogu preplaviti ili uèiniti praksom pravila. Obièno nismo u stanu da objektivno gledamo na na¹e probleme. I mo¾emo se uhvatiti u situaciji u kojoj ne mo¾emo privremeno razgovarati s voljenom osobom i bliskom osobom, moæi odustati ili samo tra¾iti savjet.Ne moramo biti nervozni zbog jednog od na¹ih problema - zdravo je da svima nama treba pomoæ, podr¹ka ili zdrav put. U uspjehu na¹ih problema vrijedi iæi kod psihologa koji æe nam pomoæi. Ponekad je jedna konzultacija dovoljna za povratak osjeæaja dobrobiti. Meðutim, mo¾e se dogoditi da æe na¹ problem biti mnogo te¾i, a usamljeni æe morati du¾e raditi kako bi ga rije¹io. Tada nam psiholog mo¾e ponuditi psihoterapiju, koja æe nas voditi kroz te¹ko razdoblje rasta i pomoæi u povratku psiholo¹ke ravnote¾e.Moramo shvatiti pitanje - kako odabrati psihologa?Na poèetku mo¾emo pitati na¹e ljude da li su koristili nekoga od povjerenja da pomogne. Ako ne pronaðemo lijeènika po naredbi, mo¾emo uspje¹no pretra¾ivati podatke na Internetu. Postoje web-lokacije koje obavljaju ljestvicu lijeènika u odreðenom poslu i poma¾u pacijentima ostaviti mi¹ljenja o odreðenom struènjaku. Vjerojatno æe nam pomoæi u odabiru lijeènika koji æe ispuniti va¹a oèekivanja.Treba uvijek imati da se ne mo¾emo kladiti, veæ samo mi¹ljenja novih tipova. Kao krajnje rje¹enje, na¹e subjektivne osjeæaje treba staviti na savr¹eno mjesto - na kraju ¾elimo provesti vrijeme u lijeènièkoj ordinaciji, a isto tako podijeliti s nama svoje probleme i osjeæaje. Psiholog mora uzbuditi na¹u sigurnost - takoðer je dobro da se specijalizirao za temu s kojom dolazimo do njega. Neki lijeènici mogu postiæi du¾i dogaðaj na odreðenom mjestu, pa je vrijedno tra¾iti struènu kompetenciju. Svakako æemo o njima saznati na gore navedenoj ljestvici, tj. Na web stranici drugog lijeènika.