C 360 filter zraka koliko ulja

Magnetski filtar je dizajniran posebno za kuæna pomagala i nove male industrijske instalacije centralnog grijanja i za pitku vodu, kao i za potpune podatkovne ureðaje u takvim instalacijama protiv kontaminacije èvrstim tijelima. Zbog sve èe¹æe uporabe ureðaja visoke klase i kontrolnih i mjernih elemenata na gradili¹tima, postoji potreba za filtracijom vode, jer je njihov va¾an i nesmetan rad uvjetovan velikim stupnjem èistoæe tekuæe vode.

Magnetske filtre treba postaviti na cjevovode tako da se smjer toka vode podudara sa strelicom lijevanom na trupu, a poklopac se razmatra na dnu filtra. Filteri se mogu polagati na glatke i okomite cjevovode. Magnetski filtri se napajaju iz trupa, mre¾astog umetka, poklopca, magnetskog spremnika, brtvila i prièvr¹æivaèa. Konstrukcija filtra jamèi visoki uèinak filtriranja vode zahvaljujuæi moguænosti dvostupanjskog proèi¹æavanja: tehnièke i magnetske. Magnetski filteri mogu se koristiti u vlastitim instalacijama centralnog grijanja, protoènim grijaèima, automatskim perilicama, perilicama posuða, sustavima za opskrbu vodom koji daju sve ureðaje za grijanje ili hlaðenje. Uèinci magnetskih filtera su, izmeðu ostalog, spreèavanje o¹teæenja konstrukcije i ureðaja koji se u njoj nalaze, poveæanje uèinkovitosti ugraðenih magnetizatora, smanjenje operativnih tro¹kova, smanjenje otpornosti na vodu ili protok tekuæine na gradili¹tima. Magnetski filteri imaju mnogo prednosti, jer u sluèaju da nema tro¹kova kori¹tenja, oni su praktièki bez potrebe za odr¾avanjem.U Engleskoj postoji vi¹e od 20 milijuna obiteljskih kuæa, u kojima je veæina sustav grijanja, a zemlja je na èelu razvoja modernih, ekolo¹ki prihvatljivih tehnologija koje olak¹avaju rad sustava grijanja. U posljednjih nekoliko godina u Engleskoj je prodano vi¹e od milijun magnetskih filtera.