Cijena ventilacijskih kanala

U interijerima s visokom pra¹njavo¹æu, imao sam boje za prah, drvene piljevine, ¹to je bila velika prijetnja eksploziji. Stoga su u svakom industrijskom poduzeæu potrebne instalacije u skladu s atex instalacijom (atex instalacija, koja ima zadatak ubla¾avanja oneèi¹æenja s radnih mjesta i atmosfere. & Nbsp;Takve bi instalacije trebale biti koliko su sigurne instalacije, tj. Trebale bi se koristiti lokalne proteze u ko¾i samonosivih ruku, odojki i nape, koje se nalaze u ugro¾enim sobama.Treba razmi¹ljati o èistoæi, koristiti industrijske usisivaèe, koji æe potro¹iti nakupljenu pra¹inu s poda, sustavno èistiti konstrukciju i ne dovesti do monta¾e na mjestu velike kolièine zagaðenja.Sustav za usisavanje pra¹ine treba biti uzemljen, ne nositi elektrostatièke naboje, koji mogu stvoriti iskru, a zatim i eksploziju. Kanali za vaðenje se planiraju izraðivati od èelika s debljinom stijenke od 2 ili 3 mm, ne bi smjeli ukazivati na eroziju.Ventilatori otporni na eksploziju i filtri koji se koriste u takvim instalacijama su zadatak za¹tite mjesta protiv eksplozija.Djelotvoran tretman je stavljanje u izgradnju sustava za usisavanje pra¹ine, sustav za ga¹enje po¾ara i po¾ar, a na poèetku takav sustav sprjeèava buduæu eksploziju. Sve to mora biti prikladno i toèno s atex direktivom. Tu su i zapornice koje su otporne na po¾arne prijelaze kroz instalaciju, svjetlosne zaklopke i samoèisteæe sustave za veliku kolièinu pra¹ine u konstrukciji.Takve prostorije, unatoè tolikim za¹titama, jo¹ uvijek su visokoriziène sobe, iako ispunjavaju sve vrijednosti koje su takoðer dobre s imenovanim direktivama, trebalo bi biti ¹to manje gostiju, samo oni koji rade u takvim sobama.Promatranje svih misli i vrijednosti najva¾nija je situacija, a uklanjanje uzroka moguæeg izljeva je prioritet.Sav namje¹taj i pribor koji su obuhvaæeni direktivom atex imaju izravne pojedinaène oznake i odobrenja za koje se smatra da su u smislu ureðaja.Strojevi, instalacije opreme obuhvaæene navedenom direktivom, podijeljene su u dvije skupine:napreduje u rudarstvu,nastavak u suprotnim sobama.Ova iznimno va¾na direktiva ¹titi sva poduzeæa.