Definicija zone opasnosti od eksplozije

Radoholizam je trajna psiholo¹ka ovisnost. Posveæena je stalnoj potrebi za obavljanjem svojih du¾nosti, u sluèaju kada su obitelj, prijatelji, odmor i spavanje zanemareni. Naravno, praksa je sam element ¾ivota svih zaposlenika. Zato je radoholizam jedna od ovisnosti koja se ne zbunjuje. A kada ih prepoznati kod kuæe?

Radoholizam predstavlja veliku potrebu za svakodnevnim radom. Pacijenti tretiraju svaki proizvoljni trenutak kao ubijeno vrijeme. Zatim dolazi do nelagode i lo¹eg raspolo¾enja. Èesto posjeæuju bliske urede nakon radnog vremena i oslobaðaju se iz svih dana i praznika. Zato zanemaruju obitelj, mu¹karci takoðer ne izvlaèe nikakvu zabavu, ali ne nose vlastite strasti i umije¹anosti. Vrlo èesto ga prate kroniène glavobolje, muènina, umor i èinjenice s koncentracijom i spavanjem.

Kako bi se olak¹alo lijeèenje, vrijedi pronaæi primjedbe o ovoj temi. Obièno su ovisnici tipièni perfekcionisti. Postoje ¹iroke ambicije i sve ovisi o svemu kako bi savr¹eno, vrlo precizno, bez ikakvih nedostataka. Mnoge ¾ene takoðer imaju mi¹ljenje da se radoholizam mo¾e sastojati od iskustva nedostatka samopo¹tovanja. Zavisnici èesto su mogli imati materijalnih problema u povijesti, a sada ovise o tome koliko æe iskoristiti na¹ polo¾aj kako bi poveæali zaradu.

rang pilula za mršavljenje

Radoholizam, kao i svaka psiholo¹ka ovisnost, planira izravne negativne uèinke. Jedna od njih je paradoksalno smanjenje uèinkovitosti i produktivnosti. Radoholièari su preoptereæeni stalnim obavljanjem svojih du¾nosti, jer od posljednjeg ne shvaæaju da stvarno gube puno vremena, na primjer, spominjuæi praksu i razmi¹ljajuæi o svemu. Najgora nuspojava je izgubiti brigu o poljskom stanu, tako da ovisnici moraju nu¾no iæi na pravu psihoterapiju.