Direktiva o soku eu

ATEX direktiva u vlastitom pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Ona je usmjerena na podatkovne proizvode za aktivnosti u podruèjima koja su izlo¾ena riziku od eksplozije. Proizvodi moraju udovoljavati strogim zahtjevima koji se ne koriste samo za sigurnost, veæ i za zdravstvenu skrb. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

U svijesti o odredbama dotiènog normativnog akta, razina sigurnosti, a ipak povezana s trenutnim postupcima ocjenjivanja, odluèujuæe ovisi o stupnju ugro¾enosti okoli¹a u kojem æe se alat izraditi.ATEX direktiva postavlja stroge zahtjeve koje odreðeni proizvod mora obavljati kako bi bio prihvaæen u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Ali koje zone to znaèi? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji vrlo visok rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu opreme na kvalitetu. Dva su od njih. U osnovnoj klasi postoje ureðaji koji se nalaze u podzemlju rudnika i na povr¹inama koje mogu biti izlo¾ene riziku od eksplozije metana. Drugi dio se odnosi na ureðaje koji se voze na neobiènim mjestima, ali koji mogu biti izlo¾eni eksplozivnoj atmosferi.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni zahtjevi za svaki ureðaj koji djeluje u podruèjima eksplozije eksplozivne / ugljene pra¹ine. Ali u harmoniziranim pravilima lako se pronalaze specifièniji zahtjevi.

Treba imati na umu da jela prihvaæena za aktivnost u potencijalno eksplozivnoj atmosferi trebaju biti oznaèena oznakom CE. Znak treba pratiti identifikacijski broj prijavljenog tijela, koji bi trebao biti velik, vidljiv, sna¾an i èitljiv.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli sustav za¹tite ili sam izvor u planu kako bi se osigurala usklaðenost s pravim modelima i oèekivanjima iz Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe sada¹nja direktiva biti zamijenjena novom ATEX Direktivom 2014/34 / EU od 20. travnja 2016. godine.