Dr avna sigurnost

Poèetni sustavi prigu¹enja moraju sprijeèiti eksplozivnu reakciju u najranijoj fazi i sprijeèiti stvaranje nadpritiska prije poèetka mo¾e uzrokovati odreðeno uni¹tavanje. Sustav otporan na eksploziju nastavlja se u sustavu nekoliko milisekundi od alarma tlaènih ili optièkih senzora koji detektiraju startnu eksplozivnu loptu vatre. Odmah se u osiguranu instalaciju upali ispaljeni naboj. Suzbijanje eksplozije dogaða se prije nego ¹to sve veæi pritisak oksidacijske reakcije mo¾e uni¹titi instalaciju.

Detektori tlaka detektirat æe eksplozije u svojoj mnogo ranijoj fazi, u trenutnoj fazi ¹alju kljuè u kontrolni centar. Regulator ¹alje signal odreðenom cilindru, istovremeno ga aktivirajuæi. Sve je u roku od nekoliko milisekundi, od prvog dijela pripreme lopte na inicijativu eksplozije do potiskivanja eksplozije kroz odreðeni sustav koji æe ga zaustaviti.

Sigurnost eksplozije su jednostavne tehnike koje omoguæuju sigurnost od eksplozije:

Pretpostavke u provedbi su glavna metoda sprjeèavanja pojave opasnosti, iako one ne mogu u potpunosti sprijeèiti bilo kakve nezgode, koje imaju znaèenje u knjizi s opasnim medijima, a dok odr¾avanje tehnika mo¾e smanjiti uèinak eksplozije.

Kvalificirani struènjaci & nbsp; nalaze se u stanu kako bi odabrali odgovarajuæu & nbsp; za¹titu od eksplozija i razvoj tlaka za procesne instalacije u bilo kojoj industriji. Projekti "kljuè u ruke" isporuèuju se od poèetne faze projekta, preko monta¾e i otvaranja do servisne usluge. Suvremena rje¹enja & nbsp; temelje se na ureðajima vodeæih svjetskih proizvoðaèa - & nbsp; potro¹aèi dobivaju sveobuhvatna i pojedinaèna rje¹enja za odreðenu tehnolo¹ku liniju. Vodovodni sustavi su veæ za¹tiæeni - povezujuæi ih s pravilima rada.