Frizure za djevojeice

Usisavaèi kombinirani u industriji zbog velikog podruèja èi¹æenja, koji zahtijevaju èi¹æenje iz niza opasnog otpada, trebaju biti odreðeni ne samo odgovarajuæom velièinom spremnika i funkcionalno¹æu, veæ i snagom iscrpljenosti i vrijedi vrijeme eksplozija. Sve te karakteristike zadovoljavaju ATEX usisavaèi, zbog èega je vrlo va¾no doæi do njih u te¹kim uvjetima koji su ponekad povezani s zdravstvenim rizicima i trajno¹æu.

S ATEX usisavaèima moguæe je organizirati razlièite stare i vla¾ne neèistoæe. Savr¹eno se nose sa skupljanjem svih vrsta pra¹ine, troske, krhotina ili ¾eljeza, ali i tekuæine. Mnoge razlièite vrste usisavaèa ovog tipa mogu se prilagoditi specifiènim uvjetima u kojima se koriste. Elementi za èi¹æenje usisavaèa dobiveni su iz izvrsnih razreda nehrðajuæeg èelika. Prije poèetka eksplozije u objektima koji su povezani s nakupljanjem velike kolièine oneèi¹æenja, ¹titi visoku usisnu silu i uporabu posebno ukruæenog i dodatno podr¾anog aluminijskog sloja filtra. Stoga ova pravila i obrasci u podruèju opreme za èi¹æenje djeluju u tipiènim uvjetima.

ATEX usisavaèi nude se u drugim varijantama s spremnicima u kojima je sadr¾aj od oko 40 do èak 100 litara, ¹to slu¾i njihovom svakodnevnom radu dulje vrijeme bez potrebe za praznim spremnikom. Istodobno, uz vrlo brzu velièinu, proizvoðaè usisivaèa je osigurao praktiènost kretanja s usisavaèem zahvaljujuæi ugradnji velikih kotaèa i posebnog koènog sustava.