Hankus ginekolog

Kolposkop je bitan ureðaj u ulozi ginekologa, a prije njegove kupnje treba obaviti profesionalno izviðanje. Prilikom odabira optièkog ureðaja ovog standarda, trebate vratiti mi¹ljenje o stupnju èimbenika, od kojih tro¹kovi nipo¹to nisu najva¾niji. Meðutim, treba imati na umu da preniska cijena kolposkopa mo¾e ukazivati na lo¹u kvalitetu, ¹to je negativno za sliku , nestabilnost pantografa i nedostatak softvera koji omoguæuje odreðenu procjenu prikupljenog vizualnog materijala.

Kvaliteta slike trebala bi biti va¾an kriterij, jer pri kupnji kolposkopa najdublje znaèenje imaju samo parametri optièkog sustava. Vrijedi se zanimati za mjesto proizvodnje objektiva iz danog modela kolposkopa i pogledati ima li optièki sustav nekoliko metoda zumiranja, a vi¹e kao ¹irok raspon fokusiranja, tj. Fokusiranje slike. Toènost kolposkopa postoji iznad vrlo va¾nog elementa, zbog èega pantograf mora osigurati slobodan, jedinstven i precizan trend na svakoj strani. Pravilno izbalansirana ruka pantografa i upotreba kvalitetnih pneumatskih pogona su jo¹ jedna va¾na znaèajka odgovarajuæe opreme.

©to se kolposkopske ¾arulje tièe, tradicionalne ¾arulje sa ¾arnom niti veæ su bile anakronistiène, ali je ponuda njezine regulacije jo¹ uvijek va¾na. Moderne LED diode imaju ni¾e energetske potrebe, ¹to produljuje vijek trajanja svjetiljke i odabire opasnost zagrijavanja ispitnog podruèja. Meðutim, najva¾niji aspekt u kupnji kolposkopa je ergonomija proizvoda, jer zbog specifiènosti ginekolo¹ke profesije, sve funkcije optièkog ureðaja o kojima je rijeè trebaju biti poslu¾ene u jednom pakiranju.