In vitro gdje

Jedna od glasnijih politièkih pitanja u Poljskoj je u tekuæim mjesecima, odnosno ona je in vitro godinama. To bi trebalo biti prvenstveno u svakom sluèaju, ili in vitro treba biti regulirano iz dr¾avnog proraèuna. Ako se in vitro plaæa, nedostatak je znaèajno veæi i znatno prema¹uje moguænosti na¹e prosjeène obitelji. Stoga se neplodni ljudi koji nemaju priliku izlijeèiti svoju neplodnost toliko bore za in vitro sufinanciranje.

Meðutim, vrijedi napomenuti da u in vitro uspjehu vrijednost nije jedinstven problem. Neki ljudi ¾ele potpuno zabraniti in vitro. Dakle, postoje lica s izrazito konzervativnim stavovima, koji, iz svih poznatih razloga, tvrde da je in vitro ne¹to lo¹e. Zbog toga je vrlo va¾no informirati javno mnijenje o tome ¹to in vitro èini va¾nim za razmi¹ljanje cijelog dru¹tva. Nije tajna da Europa, nedavno u Poljskoj, polako gubi ¾ivot. Stoga je va¾no da se rodi vi¹e djece. ©to se tièe vrijednosti in vitro tretmana, to je zabranjeno mnogim parovima koji su bili poznati roditelji. Uostalom, netko tko, naravno, posebno ¾eli da dijete bude upravljano in vitro, ne bi trebalo biti bolesni roditelj. Stoga se metoda in vitro stavlja na najsavr¹eniji sustav za poveæanje plodnosti meðu mladim Poljakom. Danas postoji mnogo dobro istra¾ene metode koja je potpuno sigurna. Ne samo to, najbolji struènjaci u industriji lijeèenja neplodnosti sla¾u se, ako tra¾ite vrijednost ne bi trebala biti prepreka prije uvoðenja ove tehnologije, jer tada postoji vjerojatno najuèinkovitiji oblik za neplodnost. To je pitanje treba li se dr¾ati svojih predrasuda i èudnih motivacija, ili poduzeti pragmatiène akcije koje æe poljskim ¾enama omoguæiti da raðaju djecu.