Informacijski sustav kspps

Uspjeh tvrtke, èak i uz ogromne tro¹kove rada, uopæe nije uèinkovit. Kljuè dobre provedbe uspostavljenih projekata i ostvarivanja zadovoljavajuæih rezultata je u nekom trenutku spremna vladavina. Da bi se to postiglo, svi procesi koji se odvijaju u poduzeæu trebaju se stalno pratiti. Danas je nu¾no koristiti niz tehnièkih rje¹enja koja ne samo da olak¹avaju svakodnevni rad tvrtke, veæ omoguæuju i upravljanje njenim resursima.

ERP IT sustavi koriste metodu uèinkovitog planiranja upravljanja cijelim resursima poduzeæa. To znaèi da se sve informacije o djelatnosti tvrtke, zahvaljujuæi prikupljanju u namjenskoj bazi podataka, mogu kontinuirano kontrolirati. Piæa iz najjednostavnijih na prodaju ove vrste tehnièkih rje¹enja je enova program. Naèin prisutnosti u svakome podr¾ava moderan naèin voðenja poslovanja zahvaljujuæi poveæanim moguænostima uz odr¾avanje intuitivnog rada. Sve je dodatno zahvaljujuæi modularnim karakteristikama softvera, koje se mogu slobodno pro¹iriti, èime se cjelina prilagoðava individualnim potrebama. Modul za upravljanje ljudskim resursima i obraèun plaæa ide na uèinkovito upravljanje kadrovima i procese obraèuna plaæa za neke zaposlenike. S druge strane, raèunovodstvo je posveæeno pru¾anju financija. Trgovina omoguæuje sveobuhvatne narud¾be kupnje i prodaje. CRM se koristi za tro¹enje na razini kontakta s klijentom. Modul Workflow omoguæuje koordinaciju aktivnosti izmeðu razlièitih odjela u uredu, a Business Intelligence je visoko specijalizirani analitièki alat koji koristi prikupljene moguænosti u infrastrukturi za optimizaciju.U provedbi sveobuhvatnog upravljanja ime je ogranièeno na neke primjene. Prednost programa kao ¹to je enova je njihova prilagodba problemima suvremenog klijenta. Enova a¾uriranje automatski slijedi & nbsp; nakon ¹to se korisnik slo¾i. & nbsp; Ovaj je sustav mobilan, pa se mo¾e poslu¾iti i s razine web-preglednika, prozora aplikacija, pa èak i pomoæu pametnog telefona koji u potpunosti zadovoljava oèekivanja modernog poduzetnika.