Jysk ljudski resursi

Mnoge tvrtke preuzimaju slobodno osnivanje odjela za ljudske resurse i plaæe iz financijskih razloga. Zapo¹ljava vlastite struènjake ili ula¾e u suglasnost sada¹njih zaposlenika. To uzrokuje trenutnu u¹tedu, ali nosi veliki rizik. Nedostaci u posljednjoj èinjenici mogu mnogo ko¹tati. Tijela koja kontroliraju pravilnost zapo¹ljavanja, kao ¹to je Nacionalni inspektorat rada, pridaju veliku snagu pravovremenom postupanju prema zaposlenicima, odgovarajuæem plaæanju èlanarine i ispravnom raèunovodstvu.

Lako je za nas individualno upravljati pitanjima zaposlenika kada ih dr¾imo podalje. Problem se kreæe tijekom sezone rasta zaposlenosti. U sezoni, kada poslodavac zapo¹ljava nekoliko desetaka ili vrlo dobro poznate osobe, program osoblja dolazi zajedno s plaæama. Konkurencija na ovom mjestu je znaèajna, struènjak ukljuèen u ovaj problem u korporaciji mo¾e odabrati program koji to jamèi. Ovisno o broju odr¾anih funkcija, cijene licence se kreæu od nekoliko stotina do desetak tisuæa zlota godi¹nje. Neki HR i platni programi mogu se obogatiti drugim raèunovodstvenim modulom, zahvaljujuæi kojem ¹tedimo na tipiènim raèunovodstvenim programima. Prilikom odabira dobrog programa potrebno je posvetiti mnogo vremena testiranju i kontroliranju funkcija. Mo¾emo besplatno skinuti demo verzije s interneta i testirati razlièite opcije na nekoliko tjedana. Zahvaljujuæi odabiru plana, razumjet æemo njegovu vrijednost i neæemo iskoristiti trenutak da ga ponovno iskoristimo. U sluèaju da si ne mo¾emo priu¹titi trenutak za testiranje, vrijedi razmisliti o programima na naredbu. Dakako, tvrtke koje se sprijatelji stvaraju vlastite bliske planove, takoðer æe nas moæi savjetovati. Jo¹ uvijek mo¾emo koristiti industrijski forum i èitati ¹to struènjaci pi¹u. Uspje¹no, ako odaberemo potencijalni program, mo¾emo poku¹ati zamoliti potencijalnog pru¾atelja usluga da nam predstavi prijedloge koji pokazuju rezultat. Nakon saslu¹anja i provjere nekoliko prezentacija, sigurno æemo moæi odabrati pravi program. Zaposlenici i plaæe u ustanovi bit æe prebaèeni na ispravan put, a mi neæemo morati platiti nekoliko tisuæa kazni za pogre¹ke u upravljanju kadrovskim odjelima u jedinici i moæi æemo mirno spavati.