Kemijska formula vodene pare

Vodena para je èesto kori¹teno sredstvo za ga¹enje. Prilagoðava se samo u zatvorenim prostorima s malim kubaturama. Upotreba pare za ga¹enje na pretpostavljenim prostorima ne daje ¾eljene uèinke. Para je niska u dobroj te¾ini iu uvjetima otvorenog prostora ne dose¾e odgovarajuæu koncentraciju aparata za ga¹enje.

Uvjerena je upotreba vodene pare u stanovima kapaciteta 500-520 m3. Zatim bi trebale biti zatvorene sobe. Bilo kakvo curenje smanjit æe uèinkovitost potiskivanja pare.Najèe¹æe se daje para za ga¹enje po¾ara koji se mogu pojaviti u su¹ilicama drva, odlagali¹tima zapaljivih materijala, brodovima, pumpanju naftnih proizvoda, na mjestima s vulkanizacijskim kotlovima ili rektifikacijskim stupovima.Para, kao metoda ga¹enja po¾ara, zasigurno postoji za ga¹enje vatre èvrstih tijela koja ne reagiraju s vodom u odreðenim temperaturnim uvjetima. Nije nu¾no i kori¹tenje vodene pare za ga¹enje po¾ara, ako æe se uni¹titi zapaljeni materijali, kao rezultat spajanja s vodenom parom.Kori¹tenje vodene pare za ga¹enje po¾ara uzrokuje da koncentracija kisika padne na razinu na kojoj je proces izgaranja nemoguæ. Vodena para razbla¾uje zapaljive alkohole u podruèju izgaranja.Najuèinkovitiji i najbolji je ga¹enje po¾ara zasiæenom parom, koja se prenosi pod tlakom od 6 do èak 8 atmosfera.Para kao metoda ga¹enja po¾ara "ga¹enje parom" mo¾e se dati samo u suvremenim sobama, koje su sigurne da u njima nema zaposlenika. Zbog zdravog tlaka za ga¹enje, para mo¾e biti ¹tetna za zdravlje, pa èak i za ljudski ¾ivot.