Maeje du evne bolesti

Mentalne bolesti sve èe¹æe pogaðaju Poljake. Prema statistikama, svaki èetvrti zemljak bori se s mlaðim ili veæim bolestima na psiholo¹kom mjestu. Za¹to se stidimo tra¾iti za¹titu?

Mentalni poremeæaji mogu se dogoditi svakome bez osjeæaja spola, dobi, obrazovanja, javnog statusa i mjesta stanovanja. Najèe¹æe toèke u mentalnom polju ukljuèuju ponavljajuæu tjeskobu, iznenadne napade panike, poremeæaje u proizvodu pro¹log stresa, kao i demenciju i depresivne oblike. Ako ne osjeæate zadovoljstvo radeæi stvari, mucite ih fobije, imate problema sa spavanjem ili gubite uspomene, potra¾ite struènu pomoæ. Ako vas netko u va¹em okru¾enju dr¾i na drugaèiji naèin koji vas zabrinjava, poku¹ajte razgovarati s gospoðom kako biste dogovorili posjet psihijatru. Ne podcjenjujte zabrinjavajuæe pona¹anje.

Za¹to ne bi trebalo izbjegavati posjet psihijatru? On je struènjak za kojeg ljudska psiha nema tajni. Psihijatar je lijeènik koji vas neæe suditi kroz prizmu va¹ih mana i problema. Ona je ¾ena èija æe vam kompetencija pomoæi da se vratite tradicionalnom ¾ivotu. Biti bez straha, stresa, sumnje i srama. Posjeti psihijatru nisu preduvjet za sramotu, oni su uzor ljudima koji se bore sa svim svojim problemima. Zahvaljujuæi velikoj psihijatrijskoj njezi, lak¹e i br¾e se vratiti u popularan, dobar ¾ivot.

Pomoæ na¹ih iskusnih psihijatara iz Krakova skupa je u bolestima i mentalnim poremeæajima. Zahvaljujuæi djelovanju na¹ih struènjaka, podr¹ku dobivaju ne samo oni koji pate, veæ i njezini voljeni.