Na blagajni innova

Stjecanje svih transakcija za financijski iznos je u va¹oj vlastitoj - a ne samo - na¹oj - legalnoj du¾nosti. Svaka, èak i najmanja transakcija, mora se platiti za fiskalni iznos, jer zahtijeva plaæanje PDV-a.

Kada kupimo blagajnu za trgovinu u neposrednoj blizini, ova kupnja podlije¾e posebnoj usluzi, a to je svrha èuvanja na¹eg novca. Blagajne u Krakovu su polje u kojem mo¾ete kupiti bilo koji fiskalni ureðaj, koji je najvi¹e prilagoðen informacijama na terenu. & nbsp; Zaposlenici te & nbsp; trgovine & nbsp; i usluge & nbsp; imaju pravo mijenjati iznos PDV-a koji je programiran na iznos kada relevantne odredbe prema kojima æe doæi do iznosa poreznih promjena. Sve popravke u podruèju blagajne mogu obavljati samo ovla¹teni servisi.

Blagajna je samo obièna oprema koja se mo¾e o¹tetiti, pa stoga svatko tko obavlja komercijalne ili uslu¾ne djelatnosti i ima blagajnu mora poznavati pravila rada s lo¹im novcem. O¹teæena blagajna mora se znati kako se lako popraviti, nema smisla za posljednje, koji je razlog ¹tete, te kako to o¹teæenje utjeèe na daljnje funkcioniranje trgovine. Mo¾e poslu¾iti kao dokaz da je pisaè lo¹, tako da se samo dio teksta stavlja na raèun. Meðutim, nepotpuna potvrda da veæ postoji izgovor za izdavanje naloga od strane poreznog ureda za tvrtku koja ga je izdala!

Stoga, èim promatramo ¹tetu na blagajni, ne bismo je trebali sami popravljati. O¹teæeni novac treba privremeno iskljuèiti iz knjige trgovine i prikupiti iz dodatne aktivne blagajne, dok je u uspje¹nosti odsutnosti - zatvoriti trgovinu dok se ureðaj ne popravi. S obzirom na èinjenicu da neuspjeh blagajne mo¾e ometati rad cijele trgovine, usluge blagajne funkcioniraju puno uèinkovitije i poku¹avaju ukloniti nedostatke redovito ili ¹to je prije moguæe. Stoga, nakon otkrivanja bilo kakvih nedostataka u postupku blagajne, ne smijemo sami popravljati - trebali biste nazvati servis i kontaktirati servisnog tehnièara, ili uzeti novac u servisni stan, naravno nakon onemoguæavanja i osiguranja sigurnosti. Takve postupke treba provesti ¹to je prije moguæe, kako bi se odluka mogla brzo popraviti i ponovno iskoristiti depozite blagajne.