Nestro ne 250 sakupljae pra ine

Sakupljaèi pra¹ine mogu sami biti iz najveæih grupa industrijske opreme. Zahvaljujuæi velikom rasponu primjena, mogu se otpra¹iti u mehanièki poredak, kroz sustav proèi¹æavanja i pomoæu komprimiranog zraka.Industrijski kolektori pra¹ine su sakupljaèi pra¹ine koji se koriste u gotovo svakoj industriji u kojoj postoji problem sa zagaðenim zrakom koji nastaje tijekom proizvodnje.

Izuzetno su va¾ni tzv. Otpra¹ivaèi, koji se osobito koriste u drvetu i dijelu namje¹taja, savr¹eno odgovaraju svojoj vrijednosti iu sakupljanju drugih vrsta pra¹ine, kao ¹to su plastika, otpadni papir i sl. cijele proizvodne hale kao i male stacionarne jedinice koje se koriste pojedinaèno za neke strojeve.Industrijski mali industrijski separatori pra¹ine (tzv. Cartridge drugi su tipovi tvrtki za pisanje. Unatoè njihovoj relativno maloj velièini, oni predstavljaju cijeli prostor za filtriranje. Izgledaju sjajno u knjigama o suhoj i laganoj pra¹ini. Takoðer kao kasetni separatori pra¹ine koji rade s niskom koncentracijom pra¹ine.Veæi ureðaji (npr. Cikloni nalaze primjenu osobito u tehnologijama u kojima postoji veliki dio erozijske pra¹ine, npr. U energetici, u proizvodnji labavih graðevinskih materijala, u koksiranju, ljevaonici, sektoru ugljena itd.Mogu igrati u eksplozivnoj atmosferi, ¹to dokazuje da su napravljeni u skladu s ATEX pravilom. Glavne namjene su pra¹ina, piljevina, strugotine, bru¹ena pra¹ina s podlogama drugih materijala, tzv uljna magla, dimovi za zavarivanje itd.Najnoviji filtarski pra¹ni kolektori s modularnom konstrukcijom odlikuju se sna¾nim oblikom i multifunkcionalno¹æu. Moguæe je koristiti razlièite oblike ako ih tra¾ite, kako isprazniti i oèistiti èahure filtra.Industrijski sakupljaèi pra¹ine igraju znaèajnu ulogu: omoguæuju proizvodnoj hali da odr¾ava sustav i higijenu, dok u zimskoj sezoni, u planu recirkulacije, vraæa topli zrak.