Ogranieenje javnih izdataka

Opæenito se mo¾e reæi da se svi oni koji stignu do bicikla mogu podijeliti u dvije skupine: one koji koriste dva kotaèa kao sna¾nije i vjerojatno jo¹ br¾e prijevozno sredstvo, a oni koji nemaju dovoljno prostora za vo¾nju po desnom asfaltu i ¾ele ne¹to jako puno od svojih automobila. Posebno za drugu skupinu korisnika pripremili smo set najslikovitijih biciklistièkih staza u Poljskoj, koje vrijedi posjetiti s njihovim dvokolesnim vozilima.

©leske Beskide - odlièna pozadina za ¾ene koje tra¾e impresije ne samo u alpskom biciklizmu, veæ i nizbrdo. Upozoravamo vas da se pobrinete za èari planina Bieszczady, trebali biste stvoriti ne samo fitness, nego i dobar bicikl: na Skrzycznemu, ili najvi¹em vrhu Beskida (1257 m.n.m., Jedan od najèe¹æih biciklistièkih staza u sljedeæem podruèju. S druge strane, na vrhu je prekrasna panorama, koja se dijelom ¹iri.Biciklistièka ruta Vistula - posljednje èudo rje¹enje za ljude koji u¾ivaju u ambicijama odlaska na nekoliko ili vi¹e dana biciklistièkog putovanja. Smje¹taj æe biti osiguran zahvaljujuæi velikim agroturistièkim farmama. Sama trasa jo¹ uvijek ima manju snagu nego u prethodnom primjeru, jer stvara asfaltiranu biciklistièku rutu kroz poplave Vistula. Na¾alost, projekt jo¹ nije proveden, pa æe se ljudi zainteresirani za sredi¹nju rutu morati sami odrediti.Staza gnijezda orlova - ova je ruta odlièno rje¹enje ne samo za ljubitelje biciklistièkih izleta, veæ i za entuzijaste sadr¾aja i umjetnosti, jer se vjeruje da su to najstariji poljski dvorci koje je izgradio Kazimir Veliki. Cijela biciklistièka ruta ide od Krakova do Czêstochowa, a struja je 190 km. To je posljednja ponuda za praktiènije bicikliste.Poljski obalni put - jo¹ jedan prijedlog za ¾ene koje su se brzo zaljubile u biciklistièke izlete, ali se jo¹ uvijek ne osjeæaju dovoljno samouvjereno da bi odabrale ekstremnije projekte. Staza na Baltièkom moru je uglavnom europska biciklistièka ruta Euro R-10 koja se obilje¾ava oko Baltièkog mora, pa tako i kroz razlièite zemlje. Poljski dio rute odvija se u ouwinouj¶cieu, vodi kroz Ko³obrzeg, Tri-City i na kraju u Gronów. Staza, unatoè èinjenici da se ne pridr¾ava te¹kih, voli vi¹e praktiènih biciklista, èesto zbog na¹e duljine i dobrog zdravlja za morski zrak.

Biciklistièke staze koje su gore prikazane u Poljskoj su opcije koje su samo mala zamjena za ono ¹to Rzeczpospolita nudi biciklistima. Ipak, svatko, bez obzira na to je li iskusan biciklist ili poèetnik, mo¾e pronaæi ne¹to za sebe.