Partneri dru tva imaju obvezu uaei u registar poslovnih aktivnosti

Svaki poduzetnik, u naèelu primjenjivog raèunovodstvenog akta, ima svrhu voðenja evidencije o imovini dru¹tva. Takva registracija je registracija stalnih sredstava.

Stalna sredstva naziva su: zemlji¹te, trajna plodnost zemlji¹ta, zgrade i graðevine, strojevi, prijevozna sredstva, namje¹taj i novi ureðaji, èiji broj, u vrijeme njihove kupnje, prelazi 3000, takoðer zahtijeva zajednièko vlasni¹tvo ili vlasni¹tvo poreznog obveznika ili dru¹tva. Obveza upisa imovine u registar stalnih sredstava odvija se u mjesecu u kojem je steèeno.

Evidencija o dugotrajnoj imovini vjerojatno æe se razvijati na poziciji kupljenoj na oglasnim ploèama, ispisanim stranicama s desnim raèunalnim stupcima, na ruèno izraðenim karticama s nacrtanim stolovima ili u bilje¾nicama bez odgovarajuæih tablica, ali unosi moraju brojati sve potrebne podatke za registraciju. Uvjet je ruèno ispuniti dokument koji se koristi u imenu.

Stalna sredstva evidentiraju se na temelju dokumenata koji imaju poèetnu vrijednost uplaæenih sredstava. Tablica za registraciju stalnih sredstava trebala bi biti: redni broj, datum stjecanja i stjecanja na kori¹tenje, podaci koji potvrðuju kupnju, opis osnovnog sredstva, simbol Klasifikacije osnovnih sredstava, poèetna cijena, stopa amortizacije (ovisno o broju godina, iznos amortizacije, a¾urirani poèetna vrijednost, tekuæi iznos otpisa amortizacije i datum kasacije s naznakom njegove provedbe. U prodajnom uspjehu mjere unesite datum prodaje, ako je osnovno sredstvo uni¹teno, prilo¾ite izvje¹æe o likvidaciji. Imajuæi na umu relevantno pravo, dru¹tvo mora preuzeti sve dokumente koji potvrðuju stjecanje stalnih sredstava.