Postavljanje vremena tvrtke

Pretpostavimo da smo odluèili osnovati tvrtku koja nudi raèunovodstvene usluge za mu¹karce. O èemu bismo trebali znati? Prije svega, trebali bismo provjeriti koliko je konkurencija na posljednjoj pozadini opasna i mo¾da imamo priliku pobijediti. Naravno, u uspjehu neæe biti stvarno va¾no ako imamo mre¾u kontakata i ljudi spremnih suraðivati s nama.

Stoga bi drugo trebalo voditi raèuna o odgovarajuæim prostorijama, opremi i softveru. Pogotovo sada¹nja je vrlo va¾na, jer æe nam raèunovodstveni program, ako je strogo funkcionalan, omoguæiti nam da brzo i uèinkovito vodimo na¹e poslovanje. Ako se vratite kuæi, pa¾ljivo birajte polo¾aj iu uspjehu, ako se odluèite za najam, izraèunajte je li najamnina nedvosmislena. Mo¾emo nabaviti kori¹tenu elektronièku opremu, zadr¾ati je u leasingu ili se odluèiti za izvornu i staviti je u nastale tro¹kove. Isti softver, renta, raèuni. Drugo va¾no pitanje je zapo¹ljavanje profesionalnih struènjaka koje zapo¹ljavamo. Starije ¾ene trebaju ¾ivjeti, tako da ne moramo plaæati tro¹kove vezane uz njihovu va¾nu pripremu za rad. O posljednjem planu objavljivanja oglasa na cijelim portalima uz prepoznavanje i tro¹enje vremena za provjeru kandidata. Osim provjere njihovih informacija, upoznavanja financijskih oèekivanja, prije svega primjeæujemo ili su to ljudi s kojima bismo trebali biti nekoliko sati dnevno. U uspjehu, ako se nismo u moguænosti sami regrutirati, mo¾emo naruèiti profesionalnu tvrtku. Ovo æe provesti poèetni odabir, prema va¹im komentarima, a zatim poslati odreðenu grupu ljudi koji zadovoljavaju na¹e zahtjeve. S vrlo uskim izborom bit æe lak¹e odluèiti s kim æemo predlo¾iti suradnju. Obje opcije su va¹e vrijednosti i nedostaci, sve ¹to ¾elite od va¹ih sklonosti. Dodatna prednost zapo¹ljavanja struènjaka je njegovo poznavanje industrije, a èesto i klijenata. Ponekad se sve svodi na èinjenicu da tvrtke preferiraju da ih opslu¾uje osoba koju oèekuju i kada promijene svoje radno okru¾enje, moraju promijeniti pru¾atelja usluga. Live mo¾e uspjeti osvojiti takve kupce i pru¾iti jo¹ bolji rezultat na tr¾i¹tu. Osobito u sluèaju raèunovodstvenih tvrtki, suradnja obièno traje godinama. Zadovoljni klijenti radije ponovno pregovaraju o ugovoru nego da mijenjaju tvrtku za poslu¾ivanje.