Pravila sigurnosti na klizanju

U proizvodnim kuæama postoje zone koje su vi¹e ili manje izlo¾ene pojavi po¾ara. Zatim se na sredi¹nji naèin primjenjuje na naèin na koji se proizvode tvari ili na nove èimbenike koji mogu izravno ili neizravno izazvati po¾ar. U klubu se, izmeðu ostalog, treba koristiti sustav za¹tite od eksplozije, tj. Sustavi za¹tite od po¾ara, kako bi se za¹titili ured za zapo¹ljavanje i ljudi.

Odgovornosti vlasnika tvornicePrije svega, va¾no je da poslodavac u ovom trenutku ima obvezu razmi¹ljati o sigurnosti zaposlenika i obvezi pridr¾avanja standarda i obrazaca sigurnosti i zdravlja na radu. Cijeli organizam otporan na eksplozije jedan je od najva¾nijih èimbenika za pamæenje sigurnosti postrojenja i zaposlenika. Povezan je s tri elementa, koji u integraciji jedni s drugima mogu uèiniti da se potencijalni po¾arni lom koji se sada eliminira na pojedinaènom poèetku ili ovi rezultati znaèajno smanji. Kada se provodi procjena rizika, mo¾e se otkriti da postoji opasnost od eksplozije u posebnom zavodu za zapo¹ljavanje. Poslodavac je odgovoran za izradu dokumenta, koji je definiran dokumentom o za¹titi od eksplozije. Prilikom izrade ovog dokumenta morate oznaèiti sve zone i mjesta izlo¾ena po¾aru i sve èimbenike koje ova vatra mo¾e prouzroèiti.

Sigurnosni sustav protiv eksplozijeOsiguravajuæi metodu za¹tite od eksplozije, treba napomenuti da se prva faza zapravo naziva potiskivanjem eksplozije. Kao ¹to sama tvrtka mo¾e ukazati, u ovom dijelu vatre osnovno znaèenje je da se ¹to prije ogranièi. Obièno raèuna na ogranièavanje vatre u posudi. Drugo razdoblje je pomoæ eksploziji koja se sastoji u uvoðenju stanja tlaka u odreðenu posudu na normalnu razinu. Posljednji put je razdvajanje eksplozije, koja se prvenstveno raèuna na izjednaèavanje njezinih uèinaka. Kombinacija ova tri stupnja mo¾e imati dobar uèinak na smanjenje uèinaka vatre, a dobra kombinacija istih, uz strogo pridr¾avanje sigurnosnih standarda, mo¾e u potpunosti ogranièiti moguænost njihova postavljanja.Ukratko, vatreni plamen ne mo¾e samo uèiniti materijalnu ¹tetu. Zato, naravno, morate biti zdravi prema ljudima i voditi brigu o njihovoj sigurnosti. Kao ¹to glasna izreka ka¾e, uvijek je bolje djelovati na intro nego na borbe s promjenama koje se èesto nepovratno zaustavljaju.