Prevoditelj moderne tehnologije

Na Zapadu se najèe¹æe koriste razlièita inovativna i zanimljiva tehnièka rje¹enja za industriju. Oni se prvenstveno bave poveæanjem radne uèinkovitosti. To je najèe¹æe kupovina novijih, br¾ih strojeva, koji su u veæoj mjeri od postojeæih, zastarjelih ureðaja, pa èak i mnogo puta vi¹e od zaposlenika, ¹to sam i planirao uèiniti ruèno. Meðutim, poveæanje uèinkovitosti pozicije u oznaci u projektu za poveæanje proraèuna i promjena kvalitete proizvoda nije sve.

Svaka je tvornica radno poslovanje za mnoge ¾ene koje su za¹tiæene zakonom. Uz èinjenicu da moraju primati naknadu i odgovarajuæe socijalne uvjete za na¹u karijeru, oni i dalje moraju uzeti u obzir maksimalnu sigurnost zajamèenu u svojim svakodnevnim du¾nostima. Ne radimo samo na radu na velikim strojevima, nego i na onome na ¹to nemamo utjecaja, a koje se ne mogu previdjeti. To jest, radi protjerivanja oneèi¹æujuæe zraène pra¹ine kroz strojeve za obradu neke sirovine.Naravno, postoje i pra¹ine koje su manje ili vi¹e ¹tetne po zdravlje. Teoretski, kemijski pare ili fine kemikalije su ozbiljniji od, recimo, praha od pje¹èenjaka proizvedenog u trgovini kamenom. Zapravo, postoji samo u znanostima - iako u sluèaju kemijskog oneèi¹æenja samo mali dio njih mo¾e izazvati vidljive simptome trovanja, dok pra¹ina s drugih sredstava mo¾e o¹tetiti na¹u snagu, a punim dozama æe negativno utjecati na na¹ sustav.Otpadanje Poljske ili poljskih tvrtki koje se bave gospodarskim uklanjanjem pra¹ine trenutaèno su uspje¹na industrija. Istovremeno, tvrtke se usredotoèuju na proizvodnju i poduzimanje sustava za filtriranje zraka u proizvodnim pogonima, a pomoæ i proizvodi su vrijedni kori¹tenja. Mi ne raèunamo dok inspekcija rada ili zdravstvena slu¾ba ne poka¾e da na¹e postrojenje ne zadovoljava sigurnosne standarde koji se tra¾e na jednom zadatku i preuzima obvezu instaliranja sustava otpra¹ivanja i kazne. Pobrinimo se za to danas, jer æe se ovaj propust vjerojatno ispostaviti katastrofalnim u posljedicama - ako nije bilo nas, onda bi za dame koje bi vodile poznatu tvrtku u buduænosti. Bez razmi¹ljanja o ¹tetnosti takvih pra¹ina za zaposlenike koji moraju udisati ¹tetne zagaðivaèe pet dana u tjednu tijekom 8 sati.