Prijevod i obuka bts sc

Na¹a prevoditeljska tvrtka zapo¹ljava samo stare i visoko kvalificirane prevoditelje koji su dobri u sve ¹to je uèinjeno. Prije nego ¹to razmijenimo, obavje¹tavamo potro¹aèa o procjenama i vremenu zavr¹etka.

Jamèimo najvi¹u kvalitetu prijevoda i zanimljive, niske cijene. Zabavljamo se s povjerljivim klijentima. Na¹a prevoditeljska agencija Krakow prestaje i usmenim i pismenim prijevodom. Specijalizirani smo za srednje i trajne prijevode. Prevodimo pravne i poslovne dokumente, dopisivanje i specijalizirane tekstove. Zadr¾avamo potpunu diskreciju informacija objavljenih u tekstovima koje je dao korisnik. Imamo odgovarajuæe certifikate koji potvrðuju najbolju ponudu usluga. Takoðer usmjeravamo na¹u ponudu privatnim glavama, kao i tvrtkama. Uèimo o najnovijim tehnologijama koje podr¾avaju prijevod. Kupci mogu naruèiti izravno u na¹u tvrtku ili elektronski. Nudimo vrste tumaèenja: simultano, uzastopno, daleko i pregovaranje. Va¾no od njih se obièno koristi tijekom razgovora. Ne tjera dodatnu tehnièku opremu. Preporuèa se s energijom i precizno¹æu. On savr¹eno odra¾ava emocije govornika. S druge strane, konsekutivno tumaèenje prikazano je tijekom provjere, treninga i teèajeva. Prijevod i izvorni tekst su isprepleteni. S prijevodom koji æemo stvoriti tijekom izleta i studijskih boravaka. Struèni i iskusni prevoditelji su tada zaposleni. Tumaè takoðer djeluje kao pregovaraè u uspjehu pregovaraèkog prijevoda. Prevoditeljska agencija nudi i pisani prijevod: standard, zakletva i knji¾evnost. Specijaliziran je za prevoðenje informatora, vodièa i dijaloga. Osim toga, nudimo i konferencijsko tumaèenje, ¹to je prilièno izazov za svaki ured ukljuèen u profesionalni prijevod. Takoðer se preporuèuje prevoðenje specijaliziranih tehnièkih, medicinskih, IT, kemijskih, financijskih, poslovnih, marketin¹kih i pravnih. Pozivamo vas na ¹irenje kruga na¹ih zadovoljnih kupaca!