Procjenu rizika projekta

Nu¾nost izrade procjene rizika od eksplozije i dokumenta o za¹titi od eksplozije odnosi se na jedinice u kojima rad sa zapaljivim tvarima mo¾e prouzroèiti stvaranje opasnih brzih smjesa i stvoriti opasnost od eksplozije u pozadini. Mnoge meðunarodne tvrtke nude sveobuhvatnu podr¹ku u razvoju podr¹ke za za¹titu od eksplozija, tj. Za¹tite od eksplozija u industrijskim podruèjima.

Pomoæu materijala ili skladi¹tenja tvari koje mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu zrakom, kao ¹to su plinovi, tekuæine, fino usitnjene tvari - pra¹ina, posuda mora provesti procjenu opasnosti od eksplozije, ukazujuæi na potencijalno eksplozivnu atmosferu. Takoðer bi trebao u blokovima i vanjskim prostorima odrediti odgovarajuæe zone opasnosti od eksplozije uz pretpostavku grafièke dokumentacije o razvrstavanju i oznaèiti èimbenike koji bi mogli dopustiti njihovo paljenje.

cilj:Provoðenje analize i izrada sigurnosnog dokumenta na radnom mjestu prije eksplozije. Svrha izrade dokumenta je u skladu sa zakonskim zahtjevima i smanjiti rizik povezan s opcijom eksplozivne atmosfere na radnom mjestu.

Naèin izvedbe usluge:Radna mjesta na kojima se mo¾e naiæi na eksplozivnu atmosferu razvrstat æe se kao izgubljena u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

Za¹tita od eksplozije i za¹tite od eksplozije:Sljedeæi korak æe biti provjera izvora paljenja prema sljedeæem popisu: tople povr¹ine, plamenovi, uklj. paljenje èestica i plinova, iskre mehanièkog porijekla, elektrièni strojevi, lutajuæe struje i katodna za¹tita od korozije, statièki elektricitet, egzotermne reakcije, moguænost udara munje, radiofrekventni elektromagnetski valovi, ultrazvuk, ionizirajuæe zraèenje, adijabatski stres i jo¹ udarni valovi, ukljuèujuæi spontano paljenje pra¹ine. Ako se naðu eksplozivne atmosfere, provjerit æe se jesu li sigurnosne odredbe i sklopovi za sve radne prostorije, na kojima se mogu susresti eksplozivne atmosfere, usklaðeni s klasama pogodnim za eksplozivne zone.