Razvoj globalne ekonomije

Poduzetnici koji ovise o prodaji u svojoj matiènoj regiji du¾ni su to primijetiti, pa su obvezni imati blagajnu. Za ostale tvrtke, iznos od kojeg se pojavljuje obveza registriranja prodaje putem fiskalne blagajne ili fiskalnog pisaèa danas je 20.000 PLN. Na tr¾i¹tu su dostupna dva tipa ureðaja za snimanje prodaje.

Green Coffee 5KGreen Coffee 5K Priprema energetskih mršavljenja s ekstraktom zelene kave uz maksimalnu dozu

Imamo pristup brojaèima i fiskalnim pisaèima. Na va¾an pogled, oni mogu slièiti gotovo identièno. U svakom od njih dijele da je kupnja novitus bono blagajne jeftiniji pothvat, jer ne ¾eli biti povezan s raèunalom. Fiskalni pisaè koji koristi poseban softver radi s raèunalom, on mora biti spojen na njega, npr. Pomoæu USB prikljuèka. Potvrda s fiskalnog pisaèa ne dijeli ni¹ta od blagajnièkog raèuna, a to je dokaz o kupnji. U sluèaju pisaèa, samo je naèin arhiviranja prodaje razlièit. Umjesto druge role, pisaèi imaju posebne memorijske kartice za ugradnju podataka. Kombinirajuæi fiskalni pisaè s raèunalom, mo¾ete iskoristiti brojne korisne funkcije, kao ¹to su briga o prodaji, generiranje izvje¹æa, priprema izjava kao ¹to su proizvodi s malim brojem okretaja ili najprodavaniji. Takoðer je moguæe kontrolirati pojedine blagajnike, odrediti njihovu uèinkovitost ili èistoæu i sigurnost.Svaki raèun s fiskalnog pisaèa treba imati posebne jedinice, NIP, broj raèuna, popis èlanaka s stopom PDV-a, prodajnu vrijednost, datum, & nbsp; broj blagajnika i jedinstveni broj blagajnika.U posljednjih nekoliko mjeseci, potvrde, naravno, odnose se na osobe koje primaju Va¹u sreæu. Ako niste uvijek primili dokaze o kupnji od prodavaèa, sada svi koji zapoèinju ¾drijebati i sanjaju o pobjedi, pa¾ljivo prikupljaju i tipiziraju svoje raèune. Dru¹tveno djelovanje æe zasigurno biti ¾eljeni proizvod, dok ¾ivi mo¾e izdr¾ati korisnu naviku èuvanja raèuna.