Ruska kosa

https://prideman.eu/hr/Man Pride - Učinkovito rješenje problema s erekcijom i veći libido.

Moj roðak voli se zabavljati sa svojom kosom, uvijek je mo¾e¹ maziti, èe¹ljati je i èiniti. Zapravo se apsorbira, tako da, ¾eleæi da sve izgleda savr¹eno, mo¾e se pobolj¹ati jedna pletenica pet puta, ponekad oblaèiti kosu na njih ili ih prièvrstiti isjeècima. Najvi¹e voli ¹kolu i dolazi do njih. Njena jedina kreacija Kraljice nevolje takoðer je originalna i potrebna je savr¹ena frizura i haljina. U ranim jutarnjim satima majka je pljunula na mnoge pletenice s trakama koje su im bile prièvr¹æene. Kasnije, ovaj ¹armantni jedanaestogodi¹njak je rekao ne, ne, i ne jednom. Zapravo, ja æu napraviti upravljanu kosu ... tako da je poèelo. Pola sata overclockanja i njihovog pisanja. Izgledala je aristokratski poput velike princeze. I tako, s princezama, brzo se predomislila. Ne do kraja, da je pro¹lo vi¹e od dva sata od poèetka proizvodnje do spektakla. Odjednom ... potpuno se predomislila, iu svom govoru bilo je malo vi¹e "ne sviða mi se, ne volim aristokrate, kakva je robinja." Upitala je novu frizuru, slaganu kosu u svijesti o punjenoj koki. Jer, naravno, kao ¹to je rekla prije, sada imamo spoznaju u izgradnji njezine kose, tako da je sve pro¹lo dobro. Njezina majka, s jedne strane, iz nove i dvadeset minuta bila je sve.