Sakupljae pra ine owp 2

Prihvaæajuæi kupnju industrijskih sakupljaèa pra¹ine, vrijedi znati da postoji nekoliko vrsta takvih sakupljaèa pra¹ine. Prvi tip industrijskih pra¹inskih kolektora su komore za odlaganje. Oni su gravitacijski sakupljaèi pra¹ine. Èestice pra¹ine koje prodiru u prostor takvog sakupljaèa pra¹ine, pod utjecajem gravitacije, ulaze u pojedinaèno dno kolektora pra¹ine, a proèi¹æeni plin, koji je svjetliji, lako se ispu¹ta s vrha takvog sakupljaèa pra¹ine. Va¾an nedostatak ove vrste sakupljaèa pra¹ine je put za uklanjanje pra¹ine za vruæu pra¹inu.

Druga vrsta ekonomskih sakupljaèa pra¹ine su inercijski sakupljaèi pra¹ine. Karakterizira ih èinjenica da su takvi ureðaji dostupni u radu i stvaraju mnogo pojednostavljenu konstrukciju. Meðutim, va¾no je zapamtiti da njihova uèinkovitost nije presudna. A u te¹kim proizvodnim prodavaonicama oni ne rade dobro.Sakupljaèi filtara su razlièite vrste. Sakupljaèi filtara u posljednjoj moguænosti rade, da kontaminirani alkohol posti¾e odgovarajuæim tkaninama. U posljednjem tipu zagaðenja gube na tkaninama, a proèi¹æeni plin nastavlja. Takvi sakupljaèi pra¹ine karakteriziraju vrlo velika uèinkovitost. Zato rade dobro u brojnim proizvodnim prodavaonicama.Va¾no je napomenuti da je industrijska pra¹ina nezamjenjiva u svim radnim uredima gdje se ¹alju neki oneèi¹æivaèi zraka. Vrijedi, meðutim, voditi brigu o èinjenici da takvi ekonomski sakupljaèi pra¹ine èine mnoge, a mi trebamo prilagoditi kolektoru pra¹ine na vrstu posla koji se obavlja u poslovanju. Ovo bi trebalo proèitati o dobrim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, kako bi konaèno mogli pravilno odluèiti kako odluèiti. Vrste sakupljaèa pra¹ine razlikuju se prije svega u uèinkovitosti èi¹æenja. Dakle, ti sakupljaèi pra¹ine, koji su malo va¾niji, zasigurno æe biti mnogo uèinkovitiji. Tvrtka industrijskih sakupljaèa pra¹ine je va¾nija. Vrijedno je uzeti od pouzdanih tvrtki koje se dobro sla¾u. Na moderan naèin s integritetom, neæemo propustiti industrijski sakupljaè pra¹ine koji smo kupili.