Sinonim za tehnolo ki napredak

Piæe s najbogatijim sastojcima u èovjekovom ¾ivotu sada je vrijeme i jednostavnost njegove upotrebe kad god mo¾emo. On tretira ne samo svoj ¾ivot, veæ i svoj rad, ¹to nam daje puno slobodnog. Na primjer, dok radimo na kuænom poslovanju, nastojimo osigurati da se sve njegove aktivnosti odvijaju upravo s najmanjim moguæim vremenskim razmakom. U takvim trenucima vrijedi razmi¹ljati o tehnolo¹kom razvoju i savr¹enim rje¹enjima koja nam jamèe svaki novi dan.

Buduæi da je ugostitelj, uèinkovito upravljanje pozornicama je dvostruko va¾nije nego u dijelu dijela. Restoran sjedi na svojoj popularnosti i izgledu kroz kontakt s mu¹karcem, a vi¹e kao najbolju uslugu koja se poslu¾uje poslu¾ivanjem ukusnog jela. Okus hrane, meðutim, gubi na va¾nosti, ¹to moramo predugo predvidjeti. Vrijedi ulagati u slièan softver koji pojednostavljuje cjelokupnu logistiku na¹e kuhinje. Stoga treba razmotriti sustave kao ¹to je gastro pos program. Tu je i mobilna aplikacija kao i cijela virtualna pozadina koja vam omoguæuje da upravljate vlastitom trgovinom uz dobru kontrolu. Njezini nedostaci veæ se mogu vidjeti pri naruèivanju, ¹to automatski ulazi u kuhinju bez uplitanja konobara. U vezi s konfiguracijom ovog ureðaja za pokretanje restorana, poruke na¹ih narud¾bi mogu se pronaæi izvan. Kurir koji dostavlja ¾ivot na telefon æe znati za sljedeæi teèaj prije nego doðe na odr¾avanje i preuzet æe narud¾bu. Spa¹avanje pozornice je stoga kljuèni razlog za¹to biste trebali nauèiti neke nove stvari u èesto velikom poslu koji vodi malu gastronomiju.

Dopustite klijentima da osjeæaju da su glavni junaci va¹eg poslovanja. Poka¾ite im da brinu o svojoj klimi i da ih jedu br¾e nego ¹to zami¹ljaju. Moæi æete pratiti cijeli proces akcije s bilo kojeg mjesta, èak i kod kuæe. O svakoj stavci moæi æe se razmi¹ljati - red, ispunjenje, financije, isporuka i dodatna mi¹ljenja. Poslovna kontrola æe postati najmanji problem. Ne samo korisnici æe imati koristi. Pobolj¹anjem restorana posebno æe biti zadovoljni zaposlenici. Pisanje posla za obranu lak¹e nego ikad. Ulaganjem u tehnologije, preuzet æete konkurente.