Socijalni doprinos prosinac 2013

Preèac i plaæe za zaposlenike koji se èesto koriste koriste se za sve poslove vezane za namje¹tanje zaposlenika u odreðenom uredu. ©efovi tvrtki moraju imati posebne zakonske obveze koje proizlaze iz rada poslodavca, jer njihov nemar mo¾e biti uzrokovan te¹kim posljedicama i iz perspektive Porezne uprave i Zavoda za socijalno osiguranje. Poslodavac kao poslodavac djeluje kao obveznik doprinosa, ¹to znaèi da je du¾an zadr¾ati potrebne iznose doprinosa ZUS-u za svoje goste. Ovi doprinosi za zdravstveno osiguranje plaæaju se neovisno o broju ili vrsti naslova osiguranja, dok je plaæanje socijalnih doprinosa podlo¾no odreðenim ogranièenjima. Vlasnik poduzeæa mora pripremiti zahtjeve za osiguranje podno¹enjem slu¾benog obrasca Zavodu za socijalno osiguranje u roku od 7 dana od trenutka zaposlenja, tj. Polazeæi od obveze osiguranja. U uspjehu klasiènog ugovora o radu potrebno je platiti sve socijalne doprinose, a ako se zakljuèi pravi ugovor, potrebni su samo mirovinski i invalidski doprinosi (mo¾da i doprinos za sluèaj nesreæe.

Osoblje i isplate u sluèajevima kada su studenti studenti karakterizira èinjenica da je mirovinska i invalidska mirovina svjesna, kao i nepostojanje zahtjeva za osiguranje od nezgode i bolesti. Va¾no je napomenuti da poduzetnik plaæa i zdravstvene i socijalne doprinose Zavodu za socijalno osiguranje, a obveza za osobu koja obavlja i struku i instituciju u isto vrijeme je da plaæa samo zdravstvene doprinose. Postoji alternativno rje¹enje za zapo¹ljavanje zaposlenika, ali postoji outsourcing ljudskih resursa i plaæa. To znaèi napu¹tanje prirodnog zapo¹ljavanja osoblja i uzimanje usluga meðunarodne tvrtke koja se bavi osobljem i plaæama te sve obveze vezane uz govor.