Tvrtka je vodila rasvjetu

LED rasvjeta u javnoj komunalnoj kuæi koja se dobiva kao dio protupo¾arnog sustava, mora udovoljavati nizu zahtjeva, èiji je sadr¾aj takoðer ukljuèen u propise, kada i pravila za¹tite od po¾ara i rasvjete. Ta pravila definiraju specifiène parametre alata i pribora, te ispituju pitanja vezana uz polo¾aj znakova za evakuaciju, koja bi trebala biti planirana u ispravno pripremljenoj instalaciji za rasvjetu, a na¾alost, èak i in¾enjeri grije¹e u postojeæoj tvari, a meðu najèe¹æim pogre¹kama u projektiranju sustava rasvjete LED za sluèaj opasnosti mo¾e se pozvati:

nema izraèuna o oèekivanom intenzitetu rasvjete u nu¾di,nepotrebno dopiranje za izraèunavanje koeficijenata refleksije od zidova, podova ili stropova,nedostatak razmatranja uèinkovitosti svjetiljki u knjizi baterija, osobito uèinkovitost svjetiljki s pretvaraèima,nedostatak nu¾ne rasvjete iza posljednjih izlaza u sluèaju opasnosti, osim posebnih podruèja, kao i protupo¾arne i medicinske opreme dobrog intenziteta,postavljanje svjetiljki sa znakovima evakuacije u znaèenju skriveno ili zakriveno oglasima ili graðevinskim elementima odreðene zgradeodabir ureðaja koji ne udovoljavaju propisanim pravilima nije pogodan za upotrebu u znaèajnim uvjetima (npr. oni koji ne prikazuju parametre punjenja ili pra¾njenja baterija i koriste svjetiljke s izmjenjivaèima na temperaturi ispod pet stupnjeva Celzijaneispunjavanje uvjeta da nestanak struje u pod-razdjelniku aktivira rasvjetu u sluèaju nu¾de tako da ne uzrokuje nikakvo pra¾njenje baterije,nema uporabe dinamièkog LED rasvjeta u sluèajevima gdje evakuacija mo¾e izgledati slo¾enija,nedostatak razmatranja kori¹tenja odreðenog objekta i uvjeta evakuacije prema planiranom konceptu rasvjete u sluèaju nu¾de (npr. evakuacija bolnice na vi¹e razina bit æe puno sporija od evakuacije postrojenja na razini jednog supermarketa.

https://ecuproduct.com/hr/snail-farm-savrseno-rjesenje-za-vjecnu-kozu/

Neuspjeh u usavr¹avanju programa i prilagodbi sustava hitne rasvjete va¾eæim propisima koji stvaraju katastrofalne rezultate, ali ne i za poduzetnika, ali prije svega za potencijalne ¾rtve uspjeha stvarne prijetnje. Uostalom, LED rasvjeta za nu¾du olak¹ava evakuaciju, tako da ne smijemo podcjenjivati nijanse, jer one mogu utjecati na uèinkovitost operacije spa¹avanja. Namjenski sustav ruta za evakuaciju i dinamièki sustav rasvjete omoguæuju fleksibilno prilagoðavanje uvjeta evakuacije postojeæoj po¾arnoj situaciji na putu evakuacije (npr. Dim iz bijega ili po¾ara na stubi¹tu. Zahvaljujuæi navedenim rje¹enjima moguæe je odabrati uvjete za evakuaciju i nu¾nu rasvjetu za sustav kori¹tenja odreðenog objekta.