Uzemljavanje zaslona

Elektrostatièko uzemljenje je iznimno va¾na èinjenica u sektoru i transport zapaljivih alkohola, ukljuèujuæi izvorne tvari kao ¹to su tekuæine ili pra¹ci. Kada se elektrostatièki naboj nakupi u blizini zapaljivih materijala, nastaju opasnosti.

Svake godine u Europi postoji vi¹e od 400 nesreæa uzrokovanih samo tim pojavama. Paljenje, po¾ari, pa èak i poèeci, sasvim je stvarna opasnost, koja je svjesna svih zdravih gostiju i djelomièno voditelja.

Mehanizmi i sustavi elektrostatièkog uzemljenja dolaze ovdje sa savjetom. Njihove misli se provode kako bi se ugro¾eni elementi povezali procesom niskog otpora na predmet uzemljenja uz pomoæ prikladne stezaljke. Na tr¾i¹tu postoji velik broj njihovih metoda - oznaèenih, koje su prièvr¹æene za jedan kontejner. Razvijeniji sustavi omoguæuju i nadzor u realnom vremenu uzemljenja. Kada su integrirani s razlièitim ureðajima, oni mo¾da neæe moæi raspodijeliti materijal ili raditi na njemu u sluèaju problema s uzemljenjem. Neke metode fizièki blokiraju takvu ponudu zatvaranjem ventila ili punjenja, ¹to je skupo u sluèaju kvara ureðaja za suradnju ili poku¹aja zaobila¾enja sigurnosnih mjera. Ova standardna otopina èesto se koristi za ¾eljeznièke i cestovne cisterne.

Vrlo èesto problem kori¹tenja stezaljki na ureðajima koji idu s lakovima, bojama, otapalima ili smolama je lo¹ proces polaganja povr¹ine bilo kojim materijalom. Takoðer mo¾e uzrokovati elektrostatski izolacijski sloj za uzemljenje, djelomièno ili potpuno negirati njegovu uèinkovitost. Tretira se ne samo ureðaje, veæ i spremnike i spremnike namijenjene skladi¹tenju gore navedenih materijala.